Digitalisering eerstelijnszorg als hefboom voor Vlaanderen

Zorg wordt steeds complexer en vraagt steeds meer afstemming tussen eerstelijnszorgverleners (diegene waar je zonder doorverwijzing terecht kan zoals huisartsen, verpleegkundigen, apothekers …), welzijnszorg (gezinszorg, sociale diensten …), ziekenhuizen, alsook de patiënt zelf zodat deze zelf de regie over zijn eigen zorg kan nemen.

Het digitaal platform ‘Vitalink’ vormt hierin een eerste stap. Via dit platform kunnen de verschillende eerstelijnszorg- en welzijnsactoren en ziekenhuizen informatie over de patiënt uitwisselen en kan de patiënt zelf zijn gegevens raadplegen. De stand der techniek vandaag is dat hier geen naadloze continuering/aansluiting in zit, met name niet alle relevante data zijn beschikbaar en door een wirwar aan softwarepakketten is de informatie niet één op één uitwisselbaar. De verscheidene softwarepakketten die gebruikt worden binnen de eerste lijn sluiten niet op elkaar aan of zijn niet geconnecteerd met Vitalink, waardoor de onderlinge afstemming en gegevensuitwisseling niet altijd vlot en efficiënt verloopt.

De ambitie van dit project is om, met ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO), de softwareleveranciers aan te zetten om, in het belang van de patiënt, de afstemming tussen de softwarepakketten en Vitalink te optimaliseren. Met als gevolg een efficiënte en veilige manier om met elkaar in contact te treden, patiëntgegevens uit te wisselen en het on-the-spot gebruik kunnen maken van de meest recente patiëntdata. Naast een efficiënte gegevensdeling ontbreken er ook verscheidene functionaliteiten binnen de digitale zorgketen. Gedurende dit project zullen deze hiaten in kaart gebracht worden om er vervolgens een (digitale) oplossing/aanpassing voor te ontwikkelen. Om de ontbrekende digitale connecties en functionaliteiten te identificeren zal er, in co-creatie, beroep gedaan worden met de copromotoren. Tot slot zullen de projectresultaten verder opgeschaald en gedissemineerd worden naar Vlaanderen. Concreet beoogt het project om 30 softwarepakketten van eerstelijnsactoren met een groot aantal gebruikers binnen Limburg aan te sluiten op Vitalink en 3 ontbrekende functionaliteiten te ontwikkelen.

Promotor: POM Limburg

Copromotoren: Vlaams Patiëntenplatform, IMEC, Jessa Ziekenhuis en Wit-Gele Kruis Limburg

Projectperiode: 2019-2021

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief