Centraal Mobiliteitsplatform niet-dringend liggend ziekenvervoer

In het kader van het gewijzigde ziekenhuislandschap, de vergrijzing en het stijgend aantal chronische patiënten, neemt het belang van niet-dringend liggend ziekenvervoer (NDLZ) toe.Wie met een niet-acuut medisch probleem naar het ziekenhuis moet, bijvoorbeeld voor een onderzoek, en dat niet kan met gewoon vervoer, kan daarvoor een ambulancedienst voor ‘niet-dringend liggend ziekenvervoer’ inschakelen. Tot op vandaag zijn er echter nog heel wat knelpunten in de organisatie en werking van dat type vervoer, waaronder een gefragmenteerd aanbod van diensten, geen of beperkte terugbetaling voor de gebruiker, terugbetalingssytemen die de keuze van het type ziekenvervoer beïnvloeden, enz. Dit resulteert in lege ambulanceritten, oneigenlijk gebruik van het vervoer en onveilige situaties voor de patiënt.

Met ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft men de ambitie om in Limburg een centraal mobiliteitsplatform met slimme dispatching te ontwikkelen om aan deze problematiek tegemoet te komen. Alle aanvragers van NDLZ kunnen zo op een eenvoudige wijze en bij één centraal platform hun vraag aanmelden. Allereerst zal dit platform de vervoersvraag, via een adequate triage, naar het juiste type vervoer leiden. Vervolgens wordt de vraag, op basis van bepaalde criteria (bijv. aansluiting mutualiteit …), gedispatcht naar de juiste vervoersaanbieder. Het centraal mobiliteitsplatform werkt op een slimme en dynamische manier waardoor ritten, indien nodig, in realtime aangepast kunnen worden aan de situatie, zoals bij file, pech, annulering rit … In deze gevallen wordt het rittenschema hertekend naar een efficiëntere oplossing. Tot slot zal er een centraal nummer opgericht worden om de gefragmenteerde vraag van huisartsen, sociale diensten, ziekenhuizen … te centraliseren. Voor de realisatie van dit project worden alle actoren, zoals mutualiteiten, vervoerders, patiëntenverenigingen betrokken. Na de ontwikkeling en testing in Limburg, zal het centraal mobiliteitsplatform gedissemineerd worden naar Vlaanderen en uitgebreid worden tot andere vervoersvormen, o.a. het niet-dringend zittend ziekenvervoer.

Promotor: POM Limburg

Copromotoren: Vlaams Patiëntenplatform, Mutas, Belgambu en CM Limburg in overleg met andere mutualiteiten

Projectperiode: 2019-2021


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.