LogistiekLerenZonderGrenzen

Projectsamenvatting

Logistiek is een cruciaal speerpunt voor de Limburgse economie, zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse zijde. Door de centrale ligging en multimodale ontsluiting behoort de grensregio tot de top 10 van logistieke hotspots in West-Europa. Deze positie wil Limburg ook in de toekomst blijven behouden, mede door logistieke activiteiten met hoge toegevoegde waarde te blijven aantrekken. Parallel met de groei van de sector is er ook een snel groeiende vraag naar hoger gekwalificeerd, breder inzetbaar logistiek personeel op bachelor niveau, zeker nu tal van innovaties hun intrede doen, zoals de digitalisering, automatisering, robotisering etc. Aan de aanbodzijde kampt de logistieke sector echter met een grote uitdaging. Het vinden van geschikte, hooggeschoolde kandidaten blijkt geen sinecure te zijn. Vooral KMO’s ervaren de schaarste op de arbeidsmarkt als een aanzienlijk knelpunt.

In het Interreg project ‘LogistiekLerenZonderGrenzen’ zullen we een innovatief, grensoverschrijdend opleidingsprogramma ontwikkelen, dat gericht is op het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod aan hoogopgeleide werknemers in de Limburgse grensregio. Het programma richt zich op studenten, werkenden, zij-instromers en docenten middelbaar onderwijs, en omvat zowel online onderwijs als praktijkgerichte modules. Kandidaten kunnen deelnemen aan virtual classrooms, webinars, college tours, student challenges en bedrijfsstages. Het opleidingsprogramma wordt door de PXL Hogeschool PXL, (lead partner), en de Fontys Hogeschool ontwikkeld in nauwe samenwerking met POM Limburg, VOKA-KvK Limburg, ELC, KennisDC Logistiek en bedrijven uit de logistieke sector. De ontwikkelde modules zullen in de loop van het driejarige project duurzaam worden ingebed in de reguliere curricula van de beide Hogescholen.

Via haar platform- en projectwerking zet POM Limburg in op het versterken van speerpuntsectoren, waaronder logistiek, in Limburg. Het is dan ook vanuit deze doelstelling dat POM Limburg aan het project LogistiekLerenZonderGrenzen participeert. In het kader van dit project staat POM Limburg in voor de communicatie naar logistieke bedrijven in Limburg, voor het capteren van behoeften rond future proof logistieke professionals i.s.m. de projectpartners en voor het uitrollen van de projectresultaten naar de logistieke sector.

Het totale projectbudget van LogistiekLerenZonderGrenzen bedraagt € 1.317.606, waarvan de helft wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: https://logistieklerenzondergrenzen.eu/


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.