From Waste 2 Profit


Let's create a win-win with waste!

Zestien ton per persoon. Dat is de hoeveelheid grondstoffen die in Europa jaarlijks gebruikt wordt. Tien ton daarvan gaat naar structurele zaken (denk aan infrastructuur, huisvesting, duurzame goederen) en zes ton verlaat de economie als afval.

In ons huidige economische systeem wordt die gigantische afvalberg alleen maar groter. Bovendien geraken tal van grondstoffen uitgeput. Hoog tijd dus om daar iets aan te veranderen.

Met het Interreg-project From Waste 2 Profit pakken we dit probleem aan. We activeren kmo’s uit de Maas-Rijnregio rond afvalbeheer. Want afval is vaak een grote kostenpost. Minder afval levert bedrijven net meer op: minder kosten, nieuwe inkomsten en een beter milieurapport.

Wat is From Waste 2 Profit?

In het project From Waste 2 Profit versterken de partners het afvalbeheer binnen bedrijven uit de Maas-Rijnregio. Voor kleinschalige bedrijven lijkt duurzaamheid vaak omslachtig en duur. Nochtans is het omgekeerde waar: een duurzame strategie levert concurrentiële voordelen op, bevordert economische groei en creëert nieuwe banen.

Afvalbeheer (bijvoorbeeld in de vorm van hergebruik of recycling) is een eerste stap op weg naar duurzaamheid en circulariteit. Door er prioriteit aan te geven, merk je als bedrijf al snel de voordelen op.

 • Je bespaart kosten.
 • Je inkomsten verhogen.
 • Je hebt een beter milieurapport.

Kleinere kmo’s zien heel wat obstakels onderweg. Die zijn vaak van organisatorische, technologische of financiële aard. From Waste 2 Profit wil die knelpunten aanpakken.

Hoe pakken we dat aan?

We bieden kmo’s aantrekkelijke ondersteuningsmogelijkheden.

 • Een subsidie van €2.500 voor een betaalbare scan van de afvalstromen.
 • Een subsidie van 50% voor technologische oplossingen of managementsystemen die het afvalbeheer optimaliseren.
 • Het matchen van vraag en aanbod van ‘bijproducten’ in de vorm van reststromen.
 • Inspirerende campagnes en lerende netwerken in samenwerking met koploperbedrijven.

Wat betekent dat concreet?

 • We richten een community op rond afvalreductie- en valorisatie. Die bestaat uit bedrijven die hun afvalmanagement willen verbeteren met het oog op circulariteit. We ontwikkelen zo een lerend netwerk met bedrijven, kennisinstellingen en overheden.
 • We bieden bedrijven een audit van afvalstromen aan. We identificeren exact hoeveel en welk soort afval ze produceren. Op die manier spotten we opportuniteiten om het afval te verminderen of materialen te hergebruiken. Voor deze audit maakt een bedrijf aanspraak op een financiële steunvoucher van €2.500.
 • We stimuleren bedrijven om effectiever te innoveren. We bieden ondersteuning in bedrijfs- en projectontwikkeling, en financiële steun voor technologische oplossingen en beheersystemen. Ook hier maken bedrijven aanspraak op een financiële steunvoucher van 50% van de totale projectkost (met een maximum van €40.000).
 • We creëren meer bewustzijn rond circulaire economie. Dat doen we door best practices van koplopers in afvalmanagement te tonen. Verder matchen we aanbieders en afnemers van ‘bijproducten’ en gerecycleerde producten op een Euregionaal matchmakingplatform.
 • We houden de administratieve lasten voor bedrijven zo laag mogelijk. De subsidieaanvragen en matchmaking gebeuren dan ook digitaal.

_________________________________________________________________________

Let's create a win-win with waste!

Sixteen tons per person. That is the amount of raw materials used annually in Europe. Ten tons of it go into structural items (such as infrastructure, housing, durable goods) and six tons leave the economy as waste.

In our current economic system, this gigantic load of waste is only getting bigger. Moreover, many raw materials are being exhausted. It is therefore high time to do something about this.

The Interreg project From Waste 2 Profit is tackling this problem. We are activating SMEs from the Meuse-Rhine region with regard to waste management. Because waste is often a major cost item. Less waste gives companies just that bit more: lower costs, new income and a better environmental report.

What is From Waste 2 Profit?

In the From Waste 2 Profit project, the partners strengthen waste management within companies in the Meuse-Rhine region. For small-scale companies, sustainability often seems cumbersome and expensive. However, the opposite is true: a sustainable strategy provides competitive advantages, promotes economic growth and creates new jobs.

Waste management (e.g. in the form of reuse or recycling) is a first step towards sustainability and circularity. By prioritizing it, as a company you quickly notice the benefits.

 • You save costs.
 • Your revenues increase.
 • You have a better environmental record.

Smaller SMEs face many obstacles along the way. These are often of an organizational, technological or financial nature. From Waste 2 Profit aims to address these bottlenecks.

How do we do this?

We offer SMEs attractive support options.

 • A grant of €2,500 for a scan of the waste streams with recommendations for optimizations.
 • A 50% subsidy for technological solutions or management systems that optimize waste management.
 • Matching demand and supply of 'by-products' in the form of residual streams.
 • Inspiring campaigns and learning networks in collaboration with frontrunner companies.

What does that mean in concrete terms?

 • We are setting up a community around waste reduction and valorization. It consists of companies that want to improve their waste management with a view to circularity. We develop a learning network with companies, knowledge institutions and governments.
 • We offer companies a grant for an audit of waste streams. We identify exactly how much and what kind of waste they produce. In this way we spot opportunities to reduce waste or reuse materials. For this audit, a company can claim a financial support voucher of €2,500.
 • We encourage companies to innovate more effectively. We offer support in business and project development, and financial support for technological solutions and management systems. Again, companies are entitled to a financial support voucher of 50% of the total project cost (with a maximum of €40,000).
 • We create more awareness about circular economy. We do this by showing best practices of leaders in waste management. Furthermore, we match suppliers and buyers of 'by-products' and recycled products on a Euregional matchmaking platform.
 • We keep the administrative burden for companies as low as possible. The subsidy applications and matchmaking are therefore done digitally.


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.