Ontwikkeling Nieuwe Bunders te Maasmechelen

Situering Project
Nieuwe bunders is een toekomstig bedrijventerrein in Maasmechelen. Het is gelegen tegenover het bestaande bedrijventerrein de Oude Bunders aan de Rijksweg. Dit ligt vlakbij het op- en afrittencomplex van de E314. Deze unieke locatie heeft als grote troef de goede en directe verbindingen naar Vlaanderen, Luik, Nederlands Limburg en het Duitse Ruhrgebied.

Wat ging er aan vooraf?
Nieuwe Bunders (74ha) is een deelplan uit het PRUP 'afbakening kleinstedelijk gebied Maasmechelen'. Een PRUP bepaalt de bestemming van een gebied en hoe dit ingericht en beheerd zal worden. Dit PRUP werd op 7 februari 2013 goedgekeurd. In dit PRUP zijn er 7 deelzones, waarbij deelzone 2 en deelplan 7 relevant zijn voor de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Nieuw Bunders.

POM Limburg heeft in 2015 een masterplan opgemaakt met de ontwikkelingsmogelijkheden van dit bedrijventerrein. De gemeenteraad van Maasmechelen keurde dit masterplan goed op de zitting van 5 juli 2016. Hierna werd een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, POM Limburg en LRM (NV Limburgse Reconversiemaatschappij) afgesloten om deze ontwikkeling te realiseren.

Wat is de rol van de POM bij de ontwikkeling van Nieuwe Bunders?
Het gemeentebestuur van Maasmechelen, de POM-Limburg en LRM zijn partners in dit project en hebben elk een specifieke taak.

POM Limburg wil Limburg economisch versnellen door bijvoorbeeld de ontwikkeling en vernieuwing van kwalitatieve ruimte voor bedrijvigheid in Limburg. Concreet in dit project staat POM Limburg in voor:
- werving van de gronden
- alle administratieve of gerechtelijke handelingen die betrekking hebben op de verwerving van de gronden
-Eventuele onteigening van de gronden

De NV LRM staat in voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein.

Het gemeentebestuur Maasmechelen coördineert en bewaakt de belangen van haar inwoners en van de gemeente tijdens het proces.

Bent u eigenaar van een perceel op de nieuwe bunders?
Er zijn twee fases in het proces:
- schatting
- onderhandelen over grondverwerving

De eerste stap in het proces is het schatten en opmeten van de betrokken percelen. POM Limburg heeft momenteel een erkend landmeter-schatter aangesteld om de percelen binnen het projectgebied op te meten en te schatten. Alle eigenaars krijgen hierover een brief met verdere instructies.

Als de schatting van deze landmeter helemaal klaar is, zullen de gesprekken met eigenaars tot minnelijke overname starten. POM Limburg zal contact opnemen met de eigenaars voor persoonlijke gesprekken in de loop van 2019. Op dit moment kan POM Limburg geen informatie geven over mogelijke prijzen aangezien men hiervoor de conforme schattingen nodig heeft. Indien nodig heeft POM Limburg volgens de wettelijke regelgeving de mogelijkheid om over te gaan tot onteigening.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief