Ontwikkeling Nieuwe Bunders te Maasmechelen

Situering Project
Nieuwe bunders is een toekomstig bedrijventerrein in Maasmechelen. Het is gelegen tegenover het bestaande bedrijventerrein de Oude Bunders aan de Rijksweg. Vlakbij het op- en afrittencomplex van de E314. Deze unieke locatie heeft als grote troef de goede en directe verbindingen naar Vlaanderen, Luik, Nederlands Limburg en het Duitse Ruhrgebied.

Wat ging er aan vooraf?
Nieuwe Bunders (74ha) is een deelplan uit het PRUP 'afbakening kleinstedelijk gebied Maasmechelen'. Een PRUP bepaalt de bestemming van een gebied en hoe dit ingericht en beheerd zal worden. Dit PRUP werd op 7 februari 2013 goedgekeurd. In dit PRUP zijn er 7 deelzones, waarbij deelzone 2 en deelplan 7 relevant zijn voor de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Nieuw Bunders.

POM Limburg heeft in 2015 een masterplan opgemaakt met de ontwikkelingsmogelijkheden van dit bedrijventerrein. De gemeenteraad van Maasmechelen keurde dit masterplan goed op de zitting van 5 juli 2016. Op 20 december 2019 werd vervolgens een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, POM Limburg, een private ontwikkelaar met reeds een belangrijk aantal grondposities en LRM (NV Limburgse Reconversiemaatschappij) afgesloten om deze ontwikkeling te realiseren.

Wat is de rol van de POM bij de ontwikkeling van Nieuwe Bunders?
Het gemeentebestuur van Maasmechelen, de POM-Limburg, de private ontwikkelaar en LRM zijn partners in dit project en hebben elk een specifieke taak.

POM Limburg wil Limburg economisch versnellen door onder meer de ontwikkeling en vernieuwing van kwalitatieve ruimte voor bedrijvigheid in Limburg. Concreet in dit project staat POM Limburg in voor:

  • Minnelijke verwerving van de gronden als onteigenende instantie en ontwikkelingsmaatschappij, indien nodig via gerechtelijke onteigening.
  • Alle administratieve of gerechtelijke handelingen die betrekking hebben op de verwerving van de gronden.
  • Opvolging van een kwalitatieve, tijdige en volledige ontwikkeling van het projectgebied, van plan tot realisatie en uitgifte.

De private ontwikkelaar staat in voor de effectieve ontsluiting, uitrusting en realisatie van het projectgebied.

Het gemeentebestuur Maasmechelen coördineert en bewaakt de belangen van haar inwoners, ondernemers en van de gemeente tijdens het proces.

De LRM neemt in hoofdzaak een adviserende rol op in het overleg -en uitgifte comité en in bijkomende orde ontwikkelt zij een deel van het projectgebied.


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.