Terug naar overzicht ​Voorzitterswissel Sociaal Economische Raad voor de Regio Limburg


Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg, volgt Jean Vranken, voorzitter ACV Limburg, op als voorzitter voor de Sociaal economische Raad voor de Regio (SERR-)Limburg.

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg, wordt vanaf mei voor één jaar de nieuwe voorzitter van de Limburgse SERR. De SERR of voluit de Sociaal Economisch Raad voor de Regio vormt het overlegorgaan tussen de Limburgse sociale partners. Gedurende het voorbije jaar stond Jean Vranken, voorzitter van ACV Limburg aan het roer van dit overlegplatform.

De SERR is de tegenhanger van de SERV op Vlaams Niveau. SERR Limburg heeft twee decretaal vastgelegde taken. Enerzijds is de SERR bevoegd voor het verlenen van advies ondermeer aan de Vlaamse Regering, de lokale besturen en de Provincie Limburg en dit over het socio-economische beleid en het werkgelegenheidsbeleid in Limburg. Daarnaast is en blijft de SERR de locatie voor sociaal overleg tussen de Limburgse werkgevers- en werknemersorganisaties.

Focus op drie belangrijke thema’s
Het voorbije jaar werden deze taken terdege opgenomen. “Dit jaar focuste de SERR op drie belangrijke thema’s, namelijk: ruimtelijke ordening en mobiliteit en werkbaar werk” aldus, Jean Vranken. Wat ruimtelijke ordening en mobiliteit betreft nam de SERR haar adviserende rol op in het kader van het complex project voor de Noord-Zuid en werd de impact van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen kritisch bekeken. “In verband met de opmaak van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen heeft de SERR de ambitie geuit om met 1 stem te spreken over de toekomstige Limburgse ruimtelijke ordening” vertelt, Jean. Wat werkbaar werk betreft heeft de SERR Enerzijds de resultaten van de werkbaarheidsmonitor geanalyseerd. Anderzijds werd het sectoraal initiatief van de chemische sector, namelijk het demografiefonds toegelicht. “Het is nu aan de nieuwe voorzitter om deze actieve lijn en de dynamiek van de SERR te continueren”, aldus de aftredende voorzitter.

De nieuwe voorzitter neemt graag de handschoen op. “De dialoog tussen werkgevers- en werknemersorganisaties is essentieel om met één stem te kunnen spreken in dossiers die voor Limburg een belangrijke socio-economische meerwaarde hebben”, aldus Bart Lodewyckx.

Een ambitieus programma voor het komende jaar
Traditiegetouw bepaalt de nieuwe voorzitter bij aanvang van het mandaat de aandachtspunten voor het komende werkjaar. Het versterken van de rol van de SERR als officieel overlegorgaan van de sociale partners is en blijft belangrijk, aldus Bart Lodewyckx. De sociale partners moeten vanuit een goed overleg en een gezamenlijke stem een rol blijven spelen in de verdere sociaal economische ontwikkeling van Limburg. De SERR vormt hiervoor het aangewezen forum. Partnerschap, ervaringsuitwisseling en een open debat zijn alvast de kernwaarden voor mijn voorzitterschap.

Op het vlak van inhoud is het belangrijk dat de SERR het forum is waarin objectieve discussies gevoerd worden op basis van cijfers, niet op basis van ideologieën. Lodewyckx: “Uiteraard zijn er tegenstellingen tussen vakbonden en werkgevers. In de SERR moet er echter open gedebatteerd kunnen worden met het oog op mogelijke samenwerking in plaats vanuit een polarisatie.”

We willen in het komende jaar ook geen thema’s uit de weg gaan, en moeten als SERR kijken hoe we een Limburgs antwoord kunnen of moeten bieden op de uitdagingen voor onze provincie. Zo moeten we zeker blijven waken over de verdere ontwikkeling van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de repercussies hiervan voor onze provincie.

Een versterking van de SERR naar vorm betekent bovendien dat we meer de link moet leggen tussen het theoretisch arbeidsmarktbeleid en de praktijk op de werkvloer. Zo voorzien we alvast meer ervaringsgetuigenissen om de visie en ervaringen vanuit verschillende invalshoeken te kunnen behandelen. Een specifieke problematiek die me nauw aan het hart ligt is de situatie van mensen met een migratieachtergrond in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Het is voor Limburg belangrijk dat we elk talent aan boord houden en kansen geven om zich te ontwikkelen. Enkel zo kunnen we met onze bedrijven een antwoord bieden op de “War for talent” die ook in Limburg de kop opsteekt.

Tot slot wil ik de betrokkenheid van de SERR bij de hefboomprojecten van LIRES in de 5 Limburgse streken verhogen, aldus Bart Lodewyckx. Het LIRES (Limburgse Regionale Economische Samenwerking) project werd begin 2017 met Europese, Vlaamse en gemeentelijke middelen opgestart met als doel hefboomprojecten te ontwikkelen om de Limburgse streken economisch vooruit te helpen. Vanuit de SERR willen we ondersteuning bieden aan deze hefboomprojecten die de economische uitdagingen van onze provincie op (boven)lokale schaal aanpakken

 • 17-05-2018
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.