Cijfer in de kijker (voorstel januari 2020)

25% van de Limburgse niet-werkende werkzoekenden is van allochtone origine

Al sinds 2016 kent de Vlaamse werkloosheid een uitgesproken dalende evolutie. Eind 2019 telde VDAB in totaal 178.963 niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen. Dat zijn er 4,2% minder dan een jaar eerder. Echter niet alle groepen werkzoekenden profiteerden in dezelfde mate mee van deze gunstige trend. Zo blijkt uit de recente werkloosheidscijfers van VDAB dat de werkloosheid bij de allochtone bevolking* in Vlaanderen niet langer in dalende lijn zit, wat in schril contrast staat met de daling van de werkloosheid bij de autochtone Vlaamse bevolking (-5,9% tussen december 2018 en december 2019). Eind vorig jaar was liefst 30% van het aantal werkzoekenden in Vlaanderen van allochtone afkomst. Dat aandeel is beduidend hoger dan het aandeel allochtonen in de totale Vlaamse bevolking op arbeidsleeftijd (12%)**.

Hoe zit dat nu in Limburg? Algemeen kende de provincie het afgelopen jaar een sterkere krimp dan gemiddeld in Vlaanderen. Eind 2019 telde Limburg 23.846 werkzoekenden, een daling van 4,8% op jaarbasis (tegenover -4,2% in Vlaanderen). Een parallel met Vlaanderen kan getrokken worden in het feit dat ook bij de Limburgers van allochtone origine er niet langer een daling is in de werkloosheidscijfers. Sterker nog, tussen eind 2018 en eind 2019 steeg het aantal allochtone werkzoekenden in Limburg met 2,6%. De werkloosheid bij de autochtone Limburgers daalde daarentegen met 7,0%.

In totaal waren er eind vorig jaar 5.928 Limburgse werkzoekenden met een allochtone herkomst, wat overeenkomt met 25% van het totaal aantal werkzoekenden in Limburg. Hoewel dit aandeel lager ligt dan gemiddeld in Vlaanderen (30%), is het ook in Limburg heel wat hoger dan het globale aandeel van allochtonen in de totale Limburgse bevolking op arbeidsleeftijd (12%)**. Binnen Vlaanderen ligt enkel in West-Vlaanderen het aandeel werkzoekenden van allochtone afkomst in de totale werkloosheid lager dan in Limburg (23%). Antwerpen kent het hoogste aandeel (36%), gevolgd door Vlaams-Brabant (30%) en Oost-Vlaanderen (28%). Sinds begin 2015 is het aandeel allochtonen onder de werkzoekenden in Limburg het minst sterk toegenomen van alle Vlaamse provincies, nl. van 22% tot 25%. Over heel Vlaanderen steeg dat aandeel van 25% begin 2015 tot 30% vandaag. In vergelijking met het Vlaamse gemiddelde kent Limburg verhoudingsgewijs beduidend meer werkzoekenden van Aziatische (hoofdzakelijk Turkse) afkomst en heel wat minder werkzoekenden van Afrikaanse afkomst.

De oud-mijngemeenten Heusden-Zolder (41%), Houthalen-Helchteren (41%), Beringen (38%) en Genk (37%) kennen binnen Limburg verhoudingsgewijs de meeste allochtonen onder hun werkzoekenden. In de vijfde oud-mijngemeente, Maasmechelen, blijft dit aandeel ‘beperkt’ tot 28%. In Hasselt en Sint-Truiden is 1 op 3 werkzoekenden van allochtone origine. Op onderstaande kaart kan u per gemeente in Vlaanderen het aandeel van de allochtonen onder de werkzoekenden raadplegen.

Slotsom: het aandeel allochtonen onder de Limburgse werkzoekenden ligt lager dan gemiddeld in Vlaanderen en nam de laatste jaren ook minder snel toe. Wel lijkt er, in tegenstelling tot de globale trend, een kentering te komen in de dalende allochtone werkloosheid in Limburg. De arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond blijft dan ook een aandachtspunt. Om de Limburgse werkzaamheid verder op te krikken en arbeidsmarkttekorten in te vullen, is hier nog heel wat onbenut arbeidspotentieel aanwezig.

* Definitie VDAB: “Werkzoekenden van allochtone origine worden statistisch gedefinieerd als werkzoekenden die een huidige of vorige nationaliteit hebben van buiten de EU-28 of EVA-landen.” (EVA-landen zijn IJsland, Lichtenstein, Noorwegen en Zwitserland).

** Bron: Steunpunt Werk – Vlaamse Arbeidsrekening (cijfers 2016). Bevolking op arbeidsleeftijd = 15-64 jaar. De migratieachtergrond wordt hier bepaald door vier criteria: de huidige nationaliteit, de eerst gekende nationaliteit, de eerst gekende nationaliteit van de vader en eerst gekende nationaliteit van de moeder.

Voor meer gedetailleerde werkloosheidscijfers of andere sociaaleconomische cijfers voor Limburg en haar gemeenten kan u steeds contact opnemen met de Kenniscel van POM Limburg: Tel. 011 300 100 / E-mail: info@pomlimburg.be.

Publicatiedatum: 13 januari 2020


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.