Ruim 90.000 Limburgse zelfstandigen

Ondanks het door corona getekende jaar 2020, kende het aantal zelfstandigen een significante stijging in vergelijking met een jaar eerder. Het totaal aantal zelfstandigen in Limburg nam met 4,2% toe in 2020 t.o.v. 2019. De sterkste toename viel te noteren in de groep zelfstandigen in bijberoep (+5,8%), maar ook het aantal zelfstandigen die actief zijn na hun pensioen ging er fors op vooruit (+5,1%). De groei van het aantal zelfstandigen in hoofdberoep klokte af op +3,3%.

Over een langere periode beschouwd, de afgelopen 10 jaren (2010-2020), is het totaal aantal zelfstandigen in Limburg met bijna een kwart toegenomen (+23,1% of +17.169 zelfstandigen). Dat is ruim boven de gemiddelde stijging in Vlaanderen (+19,1%). Zowel in Limburg als in Vlaanderen valt vooral de sterke toename op van het aantal zelfstandigen na pensioen. Hun aantal nam in Limburg toe met 78,5%. Deze toename kan grotendeels toegeschreven worden aan de alsmaar ouder wordende beroepsbevolking in het afgelopen decennium waardoor zelfstandigen na hun pensioen doorstromen in dit stelsel, al dient daarbij opgemerkt te worden dat er onder deze groep vermoedelijk ook een aantal personen zitten die wel een zelfstandig statuut hebben maar geen zelfstandige activiteit (meer) uitoefenen. De stijgingen bij het aantal zelfstandigen in hoofdberoep (+13,6%) en als nevenbezigheid (+32,3%) waren iets gematigder.

Limburg volgt daarmee min of meer de Vlaamse groeicijfers, waardoor het aandeel van Limburg in het totaal aantal zelfstandigen in Vlaanderen de afgelopen jaren vrij stabiel bleef rond de 12,5%. 1 op de 8 zelfstandigen in Vlaanderen woont dus in Limburg. Ter vergelijking: in de totale bevolking in Vlaanderen bedraagt het Limburgs aandeel 13,2%.

Meeste zelfstandigen zijn tussen 50 en 60 jaar

Van de ruim 90.000 Limburgers met een zelfstandig statuut is nagenoeg 1 op de 4 (24,9%) tussen 50 en 60 jaar oud. Bij de zelfstandigen in hoofdberoep loopt het aandeel van deze leeftijdscategorie zelfs op tot 29,7%. Ook de groep tussen 40 en 50 jaar is goed voor bijna een kwart (24,5%) van alle zelfstandigen in de provincie. De jongere leeftijdscategorieën, onder de 40 jaar, zijn duidelijk sterker vertegenwoordigd in de groep van ondernemers die hun zelfstandige activiteit uitoefenen als nevenbezigheid. Logischerwijze bestaat het aantal zelfstandigen na pensioen hoofdzakelijk uit 60-plussers. Globaal kunnen we besluiten dat zowel binnen het totaal aantal zelfstandigen als bij het aantal zelfstandigen in hoofdberoep zowat 1/3 jonger is dan 40 en 2/3 ouder dan 40. De verdeling van de zelfstandigen naar leeftijd ligt in Limburg in lijn met het Vlaams gemiddelde.

Bijna even veel zelfstandigen in horeca als in landbouw

De meeste Limburgse zelfstandigen zijn actief in de handel (21,3%) en dan vooral in de detailhandel. De tweede grootste sector bestaat uit de vrije beroepen en de wetenschappelijke en technische activiteiten (14,0%). Denk hierbij onder meer aan advocaten, ingenieurs, architecten, raadgevers, informatici, … Het aandeel van deze sector in het totaal aantal zelfstandigen is in Limburg aanzienlijk kleiner dan gemiddeld in Vlaanderen. Het omgekeerde geldt voor de bouwsector, die goed is voor 11,6% van de Limburgse zelfstandigen. Voorts valt het op dat er in de Limburgse horeca enerzijds en landbouw anderzijds nagenoeg even veel zelfstandigen actief zijn (resp. 8,7% en 8,9%). De landbouw zit met dat aandeel op het niveau van Vlaanderen, maar de horeca is in Limburg sterker vertegenwoordigd onder de zelfstandigen dan gemiddeld in Vlaanderen.


Voor meer gedetailleerde sociaaleconomische cijfers voor Limburg kan u steeds contact opnemen met de Kenniscel van POM Limburg: Tel. 011 300 100 / E-mail: info@pomlimburg.be.

Publicatiedatum: 16 september 2021


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.